REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Statut

STATUT:

Rozdzia? I

POSTANOWIENIA OGLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazw? OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA ?d? - Miko?ajew, zwana dalej OSP.

2. Stowarzyszenie OSP dzia?a na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach, oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo?arowej, a tak?e niniejszego statutu.

3. Siedzib? OSP jest stra?nica OSP ?d? - Miko?ajew zlokalizowana w ?odzi, przy ulicy Plonowej 18, oraz ?wietlica OSP przy ulicy Plonowej 29/31.

4. Terenem dzia?ania OSP jest miasto ?d?.

5. OSP posiada osobowo?? prawn?.

6. OSP jest cz?onkiem Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. OSP mo?e posiada? sztandar oraz u?ywa? piecz?ci, god?a, mundurw, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, wed?ug wzorw okre?lonych w odr?bnych przepisach.

8. Dzia?alno?? OSP opiera si? na pracy spo?ecznej jej cz?onkw. Do prowadzenia swoich spraw OSP mo?e zatrudnia? pracownikw.


Rozdzia? II

CELE I SPOSOBY DZIA?ANIA

9. Celem OSP jest:
1. Prowadzenie dzia?alno?ci maj?cej na celu zapobieganie po?arom oraz wsp?dzia?anie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udzia?u w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie po?arw, zagro?e? ekologicznych zwi?zanych z ochron? ?rodowiska oraz innych kl?sk i zdarze?.
3. Informowanie ludno?ci o istniej?cych zagro?eniach po?arowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie w?rd cz?onkw ochotniczej stra?y po?arnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorz?dowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z przepisw o ochronie przeciwpo?arowej oraz niniejszego statutu.

10. Zadania i cele wymienione w 9 OSP realizuje przez:
1. Organizowanie zespo?w do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpo?arowej w miejscowo?ci w?asnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie, spo?rd swoich cz?onkw pododdzia?w po?arniczych.
3. Przedstawianie organom w?adzy samorz?dowej i administracji rz?dowej wnioskw w sprawach ochrony przeciwpo?arowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia po?arniczego cz?onkw OSP i wsp?dzia?anie z Pa?stwow? Stra?? Po?arn? w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie m?odzie?owych i kobiecych dru?yn po?arniczych.
6. Organizowanie zespo?w ?wietlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrw amatorskich, chrw, sekcji sportowych i innych form pracy spo?eczno-wychowawczej i kulturalno-o?wiatowej.
7. Organizowanie zawodw sportowych i imprez propaguj?cych kultur? fizyczn?.
8. Prowadzenie innych form dzia?alno?ci maj?cych na celu wykonanie zada? wynikaj?cych z ustawy o ochronie przeciwpo?arowej i niniejszego statutu.


Rozdzia? III

CZ?ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI?ZKI

11. Cz?onkami OSP mog? by? osoby fizyczne, maj?ce pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i niepozbawione praw publicznych.

12. Przyj?cie w poczet cz?onkw nast?puje na podstawie uchwa?y zarz?du OSP po z?o?eniu przez osob? zainteresowan? pisemnej deklaracji.

13. Cz?onkowie OSP dziel? si? na:
1. Cz?onkw czynnych
2. Cz?onkw m?odzie?owych dru?yn po?arniczych,
3. Wspieraj?cych,
4. Honorowych.

14. Cz?onkiem czynnym mo?e by? osoba, ktra aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowie? statutu, op?aca sk?adk? cz?onkowsk? i z?o?y?a przyrzeczenie nast?puj?cej tre?ci: "W pe?ni ?wiadom obowi?zkw stra?aka – ochotnika uroczy?cie przyrzekam czynnie uczestniczy? w ochronie przeciwpo?arowej maj?tku narodowego, by? zdyscyplinowanym cz?onkiem ochotniczej stra?y po?arnej, dba?ym o jej godno??, ofiarnym i m??nym w ratowaniu ?ycia ludzkiego i mienia".

15.1. Cz?onkiem m?odzie?owej dru?yny po?arniczej mo?e zosta? osoba, ktra:
1. Uko?czy?a 12 lat, uzyska?a zgod? opiekunw ustawowych (dotyczy jedynie ma?oletnich poni?ej 16 roku ?ycia)
2. Cz?onkom m?odzie?owych dru?yn po?arniczych w wieku od 16 do 18 lat mog? by? wybierani do w?adz OSP.
3. M?odzie?owe dru?yny po?arnicze mog? by? ?rodowiskowe, oraz tworzone w szko?ach i placwkach wychowawczych, oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP okre?la regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarz?d G?wny Zwi?zku.

15.2. Cz?onkowie m?odzie?owej dru?yny po?arniczej maj? prawo:
1. By? wybierani do w?adz OSP (w wieku 16-18 lat),
2. Uczestniczy? w walnym zebraniu z prawem g?osu w wieku 16-18 lat,
3. Wysuwania postulatw i wnioskw wobec w?adz OSP w wieku 16-18 lat,
4. Korzystania z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP
5. U?ywa? munduru i odznak.

15.3. Do obowi?zkw cz?onka m?odzie?owej dru?yny po?arniczej nale?y:
1. Aktywne uczestnictwo w dzia?alno?ci OSP
2. Przestrzega? postanowie? niniejszego statutu jak te? regulaminw i uchwa? w?adz OSP.
3. Podnosi? poziom wiedzy po?arniczej poprzez udzia? w szkoleniu fachowym,
4. Dba? o mienie OSP,
5. Regularnie op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

16. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna wsp?dzia?aj?ca w rozwoju OSP, wspomagaj?ca finansowo, b?d? w innej formie jej dzia?alno??. Cz?onek wspieraj?cy – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.Uczestniczy? walnym zebraniu cz?onkw OSP, bez mo?liwo?ci wyboru do w?adz OSP, oraz bez prawa wyborczego zarwno czynnego jak i biernego.
2. Korzysta? z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP.

17. Cz?onkiem honorowym mo?e zosta? cz?onek OSP szczeglnie zas?u?ona dla ochrony przeciwpo?arowej. Godno?? cz?onka honorowego nadaje walne zebranie OSP. Cz?onkowie honorowi nie op?acaj? sk?adek cz?onkowskich.
18. Cz?onkowie czynni i honorowi maj? prawo:
1. Wybiera? i by? wybieranymi do w?adz OSP.
2. Uczestniczy? w walnym zebraniu z prawem g?osu.
3. Wysuwania postulatw i wnioskw wobec w?adz OSP.
4. Korzystania z urz?dze? i sprz?tu b?d?cego w?asno?ci? OSP.
5. U?ywa? munduru i odznak.

18.1. Do obowi?zkw cz?onka honorowego nale?y:
1. Przestrzega? postanowie? niniejszego statutu jak te? regulaminw i uchwa? w?adz OSP.
2. Dba? o mienie OSP.

19. Do obowi?zkw cz?onka czynnego nale?y:
1. Aktywnie uczestniczy? w dzia?alno?ci OSP.
2. Przestrzega? postanowie? niniejszego statutu jak te? regulaminw i uchwa? w?adz OSP.
3. Podnosi? poziomu wiedzy po?arniczej poprzez udzia? w szkoleniu fachowym.
4. Dba? o mienie OSP.
5. Regularne op?aca? sk?adki cz?onkowskie.

20. Zarz?d OSP spo?rd cz?onkw czynnych tworzy jednostk? operacyjno-techniczn?.

21. Cz?onkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wyst?pienia z OSP
2. Wykluczenia przez w?adze OSP z powodu prowadzenia dzia?alno?ci sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skre?lenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op?at? sk?adek cz?onkowskich za okres przekraczaj?cy jeden rok.
4. Likwidacji OSP.
5. ?mierci.
6. Likwidacji osoby prawnej b?d?cej cz?onkiem wspieraj?cym.

22. Wykluczenie nast?puje na podstawie uchwa?y zarz?du OSP. Od uchwa?y przys?uguje wniesienie odwo?ania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwo?ania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowi?zkw okre?lonych w 18 i 19 niniejszego statutu.

23. W przypadkach szczeglnych wykluczenie mo?e nast?pi? na mocy uchwa?y zarz?du OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

24. Osoba skre?lona z listy cz?onkw zobowi?zana jest zwrci? powierzone jej przedmioty i umundurowanie b?d?ce w dyspozycji OSP.


Rozdzia? IV

W?ADZE STOWARZYSZENIA OSP

25. W?adzami OSP s?:
1. Walne zebranie.
2. Zarz?d.
3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

26. Walne zebranie jest najwy?sz? w?adz? OSP. Walne zebranie mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spo?rd siebie od 5 do 9 cz?onkw zarz?du, 3 cz?onkw komisji rewizyjnej, oraz delegatw na zjazd gminny. W sk?adzie wi?kszo?? musz? stanowi? osoby, o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.

27. Do kompetencji walnego zebrania nale?y:
1. Podejmowanie uchwa? o zmianach i rozwi?zaniu OSP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? Zarz?du i komisji rewizyjnej z ich dzia?alno?ci.
3. Uchwalenie rocznego planu dzia?alno?ci i bud?etu OSP.
4. Ustalanie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej, oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie
5. Podejmowanie uchwa? w sprawie udzielenia absolutorium dla ust?puj?cego zarz?du na wniosek komisji rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwo?a? od decyzji zarz?du oraz innych spraw i wnioskw zg?oszonych przez cz?onkw OSP.
7. Podj?cie uchwa?y o wyst?pieniu ze Zwi?zku OSP RP.
8. Podejmowanie uchwa? w sprawach nabycia i zbycia nieruchomo?ci oraz ich obci??eniu, a tak?e o nabyciu zdobyciu ?rodkw trwa?ych.
9. Podejmowanie uchwa? w sprawie przyj?cia zapisw i darowizn.
10. Wybieranie i delegowanie cz?onkw OSP do w?adz Zwi?zku OSP RP.

28. Przebieg walnego zebrania oraz podj?cie na nim uchwa?y wpisuje si? do ksi?gi protoko?w.

29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwo?ywane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

30. Zwyczajne walne zebranie zwo?ywane jest przez zarz?d, ktry zawiadamia cz?onkw o terminie, miejscu i porz?dku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

31. Nadzwyczajne walne zebranie zwo?ywane jest przez zarz?d OSP.
1. Z w?asnej inicjatywy,
2. Na ??danie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na ??danie 1/2 liczby cz?onkw OSP.
4. Na ??danie Zwi?zku OSP RP.

32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwo?ywane jest w terminie 21 dni od dnia podj?cia uchwa?y, lub otrzymania ??dania.

33. Do wa?no?ci uchwa? walnego zebrania konieczna jest obecno??, co najmniej 1/2 oglnej liczby cz?onkw czynnych. Uchwa?y walnego zebrania zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw. W razie rwno?ci g?osw decyduje g?os przewodnicz?cego zebrania. Uchwa?y w sprawie nabycia i zbycia nieruchomo?ci oraz zmiany statutu i rozwi?zania OSP s? podejmowane wi?kszo?ci? 2/3 oglnej liczby g?osw w obecno?ci, co najmniej 1/2 oglnej liczby cz?onkw.

34. W razie nie odbycia si? walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby cz?onkw, zarz?d jest zobowi?zany przed up?ywem 14 dni zwo?a? ponownie walne zebranie wed?ug tego samego porz?dku obrad. Walne zebranie zwo?ane w drugim terminie podejmuje uchwa?y bez wzgl?du na liczb? obecnych cz?onkw, z wyj?tkiem uchwa? w sprawie nabycia i zbycia nieruchomo?ci, rozwi?zania OSP i zmian w statucie.

35. Wybory do w?adz OSP odbywaj? si? w g?osowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZ?D

36.1. Zarz?d wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika stra?y, dwch wiceprezesw, sekretarza i skarbnika, a tak?e mo?e wybra? gospodarza, kronikarza i zast?pc? naczelnika stra?y. Naczelnik sprawuje funkcj? wiceprezesa.

36.2. Zarz?d mo?e dokooptowa? do swego sk?adu nowych cz?onkw na miejsce ust?puj?cych w liczbie nieprzekraczaj?cej 1/3 ustalonego sk?adu.

37. Do zada? zarz?du nale?y:
1. Reprezentowanie interesw OSP.
2. Realizowanie uchwa? i wytycznych walnego zebrania.
3. Zwo?ywanie walnego zebrania.
4. Niezw?oczne zawiadamianie s?du rejestrowego i organu nadzoruj?cego o zmianie statutu.
5. Informowanie s?du rejestrowego i organu nadzoruj?cego o swoim sk?adzie, miejscu zamieszkania cz?onkw, a tak?e o adresie siedziby OSP najp?niej w ci?gu miesi?ca od momentu wyboru, lub wprowadzenia.
6. Udzielanie wyja?nie? organowi nadzoruj?cemu, oraz udost?pnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentw zwi?zanych z jej dzia?alno?ci?.
7. Opracowanie projektw rocznego planu dzia?alno?ci i bud?etu OSP oraz sk?adanie opracowa? z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaci?ganie w imieniu OSP zobowi?za? finansowych.
9. Przyjmowanie i skre?lanie z listy cz?onkw OSP.
10. Przyznawanie wyr?niaj?cym si? cz?onkom dyplomw i nagrd oraz wyst?powanie z wnioskami o przyznanie odznacze? i odznak.
11. Organizowanie m?odzie?owych i kobiecych dru?yn OSP, zespo?w kulturalno-o?wiatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczeglnych cz?onkw OSP powierzonych im zada?.
13. Rozstrzyganie sporw mi?dzy cz?onkami, wynikaj?cych z ich przynale?no?ci do OSP.
14. Wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z postanowie? statutu, a nieprzypisanych kompetencj? walnego zebrania.

38. Prezes zarz?du reprezentuje OSP na zewn?trz i kieruje ca?okszta?tem prac zarz?du.

39. Posiedzenia zarz?du odbywaj? si? wed?ug potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i s? zwo?ywane przez prezesa. Na posiedzenia zarz?du nale?y zaprasza? przewodnicz?cego komisji rewizyjnej OSP.

40. Do wa?no?ci uchwa? wymagana jest obecno??, co najmniej 1/2 oglnej liczby cz?onkw zarz?du. Uchwa?y zarz?du s? podejmowane zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw. W razie rwnej liczby g?osw rozstrzyga g?os przewodnicz?cego obrad.

41. Umowy, akty, oraz pe?nomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuj? w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

42. Naczelnik stra?y kieruje jednostk? operacyjno-techniczn? jednoosobowo w formie rozkazw i polece?.
Do naczelnika nale?y:
1. Wnioskowanie do zarz?du OSP o wyznaczenie cz?onkw OSP do wykonania zada? operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia po?arniczego cz?onkw OSP, dru?yn m?odzie?owych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez cz?onkw OSP.
4. Kierowanie przeciwpo?arow? dzia?alno?ci? zapobiegawcz?.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-ga?niczych.
6. Dysponowanie sprz?tem i urz?dzeniami po?arniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawid?owej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wnioskw w sprawie stanu ochrony ppo?. w miejscowo?ci oraz wyposa?enia OSP w sprz?t techniczny i inne ?rodki.

43. Za wzorowe wykonanie zada? operacyjno-technicznych przez cz?onkw OSP naczelnik stra?y mo?e stosowa? nast?puj?ce wyr?nienia:
1. Pochwa?? ustn?,
2. Pochwa?? w rozkazie naczelnika stra?y.
3. Wyst?pienie do zarz?du OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporz?dzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

44. Za niew?a?ciwe wykonanie zada? operacyjno-technicznych przez cz?onkw OSP naczelnik stra?y mo?e stosowa? nast?puj?ce ?rodki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika,
3. Wyst?pienie do zarz?du o wykluczenie cz?onka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zada? nale?y:
1. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli ca?okszta?tu dzia?alno?ci statutowej OSP, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem gospodarki finansowej i op?acania sk?adek cz?onkowskich.
2. Sk?adanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocen? dzia?alno?ci OSP.
3. Przedstawianie zarz?dowi uwag i wnioskw dotycz?cych jego dzia?alno?ci.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ust?puj?cemu zarz?dowi.

46. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz?cego.

47. Cz?onkowie komisji rewizyjnej mog? bra? udzia? w posiedzeniach zarz?du z g?osem doradczym.

48. Komisja rewizyjna mo?e dokona? zmian w swoim sk?adzie w liczbie nieprzekraczaj?cej 1/3 ustalonego sk?adu. Zmiany te musz? by? zatwierdzone na najbli?szym zebraniu. Cz?onkowie komisji rewizyjnej podejmuj? uchwa?y wi?kszo?ci? 2/3 g?osw przy obecno?ci pe?nego sk?adu komisji tj. 3 osb.


Rozdzia? V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

49. Maj?tek i fundusze OSP powstaj? z:
1. Sk?adek cz?onkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadkw i zapisw,
3. Dochodw z maj?tku i imprez,
4. Ofiarno?ci publicznej,
5. Wp?yww z dzia?alno?ci gospodarczej.

50. OSP mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? wed?ug oglnych zasad okre?lonych w odr?bnych przepisach. Dochd z dzia?alno?ci gospodarczej i uzyskane fundusze OSP s?u?? do realizacji celw statutowych i nie mog? by? przeznaczane do podzia?u mi?dzy cz?onkw OSP.


Rozdzia? VI

ZMIANY STATUTU I ROZWI?ZANIE OSP

51. Zmian? statutu i rozwi?zanie OSP uchwala walne zebranie OSP wi?kszo?ci? 2/3 g?osw przy obecno?ci, co najmniej ½ oglnej liczby cz?onkw.

52. Wniosek o rozwi?zanie OSP, wzgl?dnie zmian? statutu mo?e sk?ada? zarz?d OSP z w?asnej inicjatywy lub na zg?oszone mu ??danie, co najmniej ½ oglnej liczby cz?onkw.

53. Zawiadomienie cz?onkw OSP o terminie walnego zebrania, na ktrym ma by? rozpatrywany wniosek w sprawie rozwi?zania OSP, powinno by? dostarczone wraz z porz?dkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

54. W razie rozwi?zania OSP walne zebranie wyznacza komisj? likwidacyjn? w sk?adzie 3 osb

55. Pozosta?y po rozwi?zaniu maj?tek, stanowi?cy w?asno?? OSP przechodzi na w?asno?? Zwi?zku OSP RP. Natomiast sprz?t i urz?dzenia przeciwpo?arowe b?d?ce w?asno?ci? komunaln? przechodz? do dyspozycji samorz?du terytorialnego.

:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło