REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Sponsor

WSPARCIE OSP

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zwraca si? z pro?b? o pomoc. Pro?ba kierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli. Do ludzi, ktrzy chc? wspiera? rozwj naszej spo?ecznej organizacji nios?cej pomoc spo?ecze?stwu.

Wszystkie otrzymane ?rodki zostan? przeznaczone na rozwj jednostki, zakup sprz?tu po?arniczego i sportowego, doposa?enie m?odzie?y i dru?yny kobiecej, niezb?dne remonty i renowacje naszych obiektw, organizacj? zaj?? dla m?odzie?y i spo?eczno?ci lokalnej. Gwarantujemy,, ?e wszystkie otrzymane od Pa?stwa ?rodki zostan? rozs?dnie rozdysponowane.

Kim jeste?my?


Powsta?a w 1928 roku Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew to bardzo pr??nie dzia?aj?ce stowarzyszenie. Zarwno na polu ratowniczym, spo?ecznym jak i sportowym. Jako stra? bierzemy udzia? w licznych akcjach ratowniczo - ga?niczych na terenie miasta ?odzi. Mi?dzy innymi po?ary, powodzie, wycinki drzew, usuwanie owadw, zabezpieczanie imprez masowych, pokazy dla dzieci i inne. ?ci?le wsp?pracujemy z Pa?stwow? Stra?? Po?arn?, oraz innymi jednostkami ochrony po?arowej na terenie ?odzi. Na p?aszczy?nie spo?ecznej wsp?pracujemy z w?adzami miasta ?odzi, wspieraj?c jej dzia?alno??, kszta?cimy m?odzie?, podnosimy kwalifikacje naszych cz?onkw, oraz wspieramy wszelakie inicjatywy naszej okolicznej spo?eczno?ci. Jako jednostka mo?emy rwnie? poszczyci? si? sukcesami sportowymi. Nasza dru?yna m?ska jest ju? czterokrotnym mistrzem ?odzi w zawodach sportowo – po?arniczych, a nowo utworzone dru?yny (kobieca i m?odzie?owa) na tegorocznych czerwcowych zawodach do??czy?y sukcesami do dru?yny m?skiej. W ramach naszej OSP posiadamy dwa profesjonalne samochody ratowniczo – ga?nicze. Wyposa?enie jakim dysponujemy budzi podziw w?rd stra?akw zawodowych. Na du?ym terenie rekreacyjnym usytuowana jest pi?kn? sala, mog?ca pomie?ci? do 150 osb. Zarwno sala, jak i nasza dzia?ka wci?? jest modernizowana i dostosowywana do naszych potrzeb. To tu odbywaj? si? zabawy stra?ackie, ogniska, czy zawody sportowe. Co warto zauwa?y? nasza ca?kowita dzia?alno?? opiera si? na spo?ecznej pracy naszych druhw i druhen. W chwili obecnej nasze stowarzyszenie liczy 75 osb i wci?? si? rozrasta.

WESPRZYJ NAS!

Oto kilka sposobw w jaki mo?esz nam pomc w dalszym rozwoju:1. wsp?praca krtko i d?ugoterminowa:

Kontakt:

Prezes
Jan Koz?owski
600 473 519
Naczelnik
Ireneusz Wieczorkiewicz
608 598 165

szczeg?owe informacje mo?na rwnie? uzyska? w ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca, o godzinie 18:00 na posiedzeniach Zarz?du w ?wietlicy naszej stra?y przy ulicy Plonowej 18 w ?odzi.2. wsparcie finansowe poprzez internetowy przelew bankowy:

pola oznaczone * s? obowi?zkowe!
Imi? i Nazwisko:* Miasto:*
Firma: Ulica:*
NIP: Numer domu:* Nr lokalu:
Uwagi: Kod:*
e-mail:*
Kwota wsparcia dla OSP ?d? - Miko?ajew:*
z?, gr
3. wsparcie finansowe poprzez przelew w siedzibie banku lub na poczcie:

Nazwa odbiorcy:
Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew

Numer konta bankowego:
67 1020 3408 0000 4902 0116 5547
4. przekazanie nam 1% swojego podatku:
>>Wi?cej informacji<<
5. zakup naszego kalendarza stra?ackiego na rok 2010:


>>Wi?cej informacji<<
6. inna pomoc:

Nie masz pieni?dzy, ale mo?e chcesz nam pomc w inny sposb?

Mo?e chcesz nam co? przekaza?? (sprz?t stra?acki, sportowy, opa?, materia?y budowlane, meble itd.)

Mo?e chcesz co? zaproponowa?? Mo?e jeszcze co? innego? Ch?tnie przyjmiemy ka?d? pomoc!

Za ka?de udzielone wsparcie serdecznie dzi?kujemy,

druhny i druhowie OSP ?d? - Miko?ajew


:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło