REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Patron

?WI?TY FLORIAN - PATRON STRA?AKW


Najcz??ciej spotykanym wizerunkiem ?w. Floriana jest, m?odzieniec w stroju rzymskiego legionisty wylewaj?cy wod? ze skopka na p?on?cy dom. Ten obraz ?wi?tego przechodzi? wiele przeobra?e? w sztuce ludowej jak i sakralnej. Raz przedstawiano go jako ?o?nierza, potem jako oficera rzymskiego a nawet ksi?cia w he?mie i wspania?ej zbroi z lanc? i proporcem w r?ku. Niektre opowie?ci ludowe mwi?y, ?e Florian ju? jako dziecko ugasi? po?ar domu jednym skopkiem wody. Rwnie? wypadek jaki przydarzy? si? pewnemu w?glarzowi, trudni?cemu si? wypalaniem w?gli drzewnych ukazuje skuteczne po?rednictwo tego ?wi?tego u tronu Stwrcy. W?glarz w podczas pracy przy wypalaniu w?gli poprawia? ?arz?cy si? stos drewna i nieopatrznie wpad? do ?aru. By? to cz?owiek nabo?ny i wyznawca ?wi?tego Floriana. W chwili gro??cego mu niebezpiecze?stwa westchn?? do niego i w tym momencie roz?arzone w?gle sczernia?y, a w?glarz ca?y i zdrw wydosta? si? na zewn?trz. Jeszcze inne podania umieszczaj? go w oddziale stra?y po?arnej w staro?ytnym Rzymie. Prawdopodobne wydaje si? skojarzenie imion Floriana z legendy z Florianusem, ktry ?y? oko?o 900 roku we Francji i by? czczony jako patron broni?cy od ognia.

Wg. "?ywotw ?wi?tych" ?w. Florian ?y? w ko?cu III wieku w prowincji Ufer Noricum [Austria] za panowania cesarzy Dioklecjana [245 - 316 n.e.] i Maksymiliana [235 - 238 n.e.]. Urodzi? si? oko?o 190 roku w Dolnej Austrii. W m?odo?ci po?wi?ci? si? s?u?bie wojskowej i doszed? do stopnia dowdcy oddzia?u. W tym czasie bardzo dr?czono i prze?ladowano chrze?cijan. Szczeglnym okrucie?stwem wykazywa? si? namiestnik norycki Akvilinus, ktry w ogrodzie Laureakum uwi?zi? 40 chrze?cijan. Im to z pomoc? pospieszy? ?w. Florian. Postanowi? doda? otuchy chrze?cijanom i udowodni?, ?e za t? wiar? nale?y po?wi?ci? wszystko, nawet w?asne ?ycie. Wwczas nie do pomy?lenia by?o, aby dowdca oddzia?u, wysoko ceniony ?o?nierz mg? by? wyznawc? religii chrze?cija?skiej i stawia? opr rozkazom cesarskim. Pocz?tkowo Akvilinus stara? si? odwie?? Floriana od wyznawania chrze?cijanizmu i zmusi? go do z?o?enia ofiary bogom poga?skim. Kiedy Florian odmwi? zosta? skatowany do nieprzytomno?ci, a kiedy i to nie pomog?o kazano go biczowa?, a potem ostrymi, zakrzywionymi ?elaznymi kolcami szarpano jego cia?o. Florian znosi? te katusze m??nie, pozosta? wierny swojej wierze, ca?y czas modl?c si?. Nast?pnie przywi?zano mu m?y?ski kamie? do szyi i zrzucono z mostu do rzeki Enns - sta?o si? to 4 maja 230 roku. I oto kat, ktry str?ci? Floriana do rzeki nagle o?lep?, a wzburzona rzeka umie?ci?a zw?oki m?czennika na wystaj?cym kamieniu nadbrze?nym, gdzie os?ania? go skrzyd?ami rozpi?tymi w kszta?cie krzy?a olbrzymi orze?.
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło