REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Historia

KRTKA HISTORIA

W roku 1928 od p?nocnej strony miasta ?odzi, we wsi Miko?ajew gmina R?bie?, powstaje Ochotnicza Stra? Po?arna. Za?o?ycielem OSP w Miko?ajewie byli Galc Ernest i Galc Henndrich.
Pomieszczenia na remiz? ofiarowa? Galc Ernest, ktry by? pierwszym prezesem. A funkcj? naczelnika sprawowa? Kwas Jan. Funkcj? patrona nad jednostk? sprawowa?a Michalina Gajda. Bardzo zas?u?ona dla jednostki OSP. Jednostka liczy?a 30 osb. Jednostka by?a wyposa?ona w beczkowz i r?czn? sikawk? na wozie konnym. Do po?aru druhowie wyje?d?ali po zauwa?eniu ?uny, lub powiadomieniu przez mieszka?cw.

W roku 1932 zawi?zano w?asn? orkiestr?, ktra z przerwami istnia?a do 1970 roku.

1945 roku wi?kszo?? mieszka?cw opu?ci?a wie? wraz z wojskiem niemieckim porzucaj?c swoje gospodarstwa.

W 1947 roku nast?pi?a reorganizacja i zgodnie z zarz?dzeniem Komendanta G?wnego Stra?y Po?arnej terenowe stra?e obj?te zosta?y przez jednostki zawodowe. Jednak przy tym oddziale powo?ana zosta?a sekcja ochotnicza. Pierwszym sekcyjnym oddzia?u XXIII zosta? ogniomistrz Henryk Wo?niak, a od 1945 prezesem by? dyrektor szpitala druh dr med. Stanis?aw S?omczy?ski.

Po powo?aniu w 1956 roku do ?ycia zwi?zku ochotniczych stra?y po?arnych i opracowaniu statutu przez zarz?d g?wny zwi?zku OSP jednostk? w Miko?ajewie przemianowano na organizacj? ochotnicz?. Prezesem zosta? wybrany druh Florian Gajda.

W dniu 7.06.1959 roku spo?ecze?stwo doceniaj?c dzia?alno?? stowarzyszenia OSP w Miko?ajewie funduje pami?tkowy sztandar.

W latach 1948-1956 cz?onkowie OSP spo?ecznie wybudowali budynek ?wietlicy na przekazanym przez rad? Rad? Narodow? placu przy ulicy Plonowej 29/31 naprzeciw stra?nicy.

W 1956 roku jednostka otrzyma?a nowy sprz?t do gaszenia. Wz konny zamieniono na samochd bojowy marki Mercedes otrzymany od komendy PSP. Zawi?zana zosta?a ??czno?? telefoniczna i zainstalowano syren? na budynku stra?nicy.

W pierwszych krajowych zawodach po?arniczych w Zabrzu 1964 roku dru?yna jednostki OSP Miko?ajew zdoby?a dru?ynowo II miejsce i srebrne medale a indywidualnie druh Ryszard Wdczy?ski zaj?? pierwsze miejsce. Prezesem by? wtedy druh Wasilewski Alfons, a cz?onkami zarz?du Gajda Florian, Nowik Eugeniusz, Widawski Zbigniew, Janczarek Roman i Pyciak Kazimierz.

Od 1964 roku prezesem ponownie zosta? druh Gajda Florian, ktry funkcj? t? pe?ni? do 1974 roku.

Z okazji 40-lecia we Wrze?niu 1968 roku odby?a si? uroczysto?? przekazania jednostce nowego sztandaru.

W 1971 roku 35 stra?akw z OSP Miko?ajew w czynie spo?ecznym pracowa?o przy wywo?eniu gruzw z terenu pod budow? Zamku Krlewskiego w Warszawie. W tym okresie druhowie brali rwnie? udzia? w gaszeniu du?ych po?arw, m.in. gaszenia budynkw i hangaru na terenie lotniska w Aleksandrowie, oraz w dniu 11.05.1971 w gaszeniu Katedry ?dzkiej.

Po wybudowaniu kina Iwanowo przestaje dzia?a? w maju 1975 w naszej ?wietlicy Kino Czajka. Od tego momentu ?wietlica zaczyna pe?ni? inn? rol?, bardziej otwiera si? na potrzeby mieszka?cw – dzieci i doros?ych.

Sk?ad zarz?du 1974-1978:
Prezes - Widawski Zbigniew
Naczelnik - St?pie? Aleksander
Sekretarz - Wilczak Ewa
Skarbnik - Janczarek Roman
Gospodarz - Krl Jzef
Cz?onek – Nowik Zenon
Cz?onek – Klarecki Janusz
Cz?onek – Roda Jan
W tym okresie zarz?d OSP zostaje postawiony przed ci??k? prb?. Jednostka prze?ywa kryzys finansowy. Brakuje mi?dzy innymi pieni?dzy na konieczny remont stropw ?wietlicy. Brakuje rwnie? dop?ywu nowych cz?onkw.

W 1978 roku zostaje wybrany nowy zarz?d OSP:
Prezes – Koz?owski Jan
Naczelnik - St?pie? Aleksander
Sekretarz - Roda Jan
Skarbnik – Wdczy?ski Ryszard
Gospodarz - Nowik Zenon
Cz?onek – Krl Jzef
Cz?onek – Janczarek Roman
Cz?onek – Wdczy?ski W?adys?aw
Zarz?d postanawia przywrci? dawn? warto?? bojow? jednostki. Znale?? ?rodki finansowe na przeprowadzenie niezb?dnych remontw.

W latach 1980, 1981 przeprowadzone zostaj? prace remontowo – budowlane. W latach 1981 – 1992 w szeregi wst?puj? m?odzi druhowie, ktrzy po intensywnych szkoleniach odnosz? sukcesy na zawodach sportowo - po?arniczych. Wsplnie z rad? osiedla organizowane s? ciekawe imprezy dla dzieci i doros?ych.

W lutym 2001 zostaje wybrany nowy zarz?d w sk?adzie:
Prezes – Koz?owski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzis?aw
Zast?pca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Skarbnik – G?uchowska Michalina
Gospodarz – Janczarek Henryk
Cz?onek – Szalkowski Wac?aw
Cz?onek – St?pie? Aleksander
Cz?onek – Granosik Antoni
W latach 2001-2004 druhowie OSP w czynie spo?ecznym i ze ?rodkw w?asnych przeprowadzili przebudow? wn?trza ?wietlicy. Zainstalowano sanitariaty, zmodernizowano scen?, oraz zaplecze kuchenne.

W kolejnych latach zarz?d wyst?powa? do Urz?du Miasta ?odzi o fundusze na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku ?wietlicy, a tak?e na zakup sprz?tu ratowniczo – ga?niczego. W zwi?zku z cz?st? awaryjno?ci? samochodu marki ?uk, w roku 2001 OSP Miko?ajew otrzyma?o nowy lekki samochd ratowniczo – ga?niczy Renault Master.

W latach 2004-2008 przeprowadzono kapitalny remont budynku ?wietlicy, za?o?ono nowy dach, pod?og?, drzwi, zamontowano okna, o?wietlenie, oraz tynki zewn?trzne i wewn?trzne.

W 2008 roku OSP wzbogaci?o si? o nowy ?redni samochd ratowniczo – ga?niczy podwoziu Mercedesa Atego.

W latach 2005-2008 jednostka otrzyma?a bardzo wiele profesjonalnego sprz?tu do gaszenia po?arw, oraz ratownictwa drogowego.

Od roku 2006 sk?ad zarz?du przedstawia si? nast?puj?co
Prezes – Koz?owski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzis?aw
Zast?pca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Zast?pca Naczelnika – Filipek Przemys?aw
Skarbnik – Wieczorkiewicz Wies?awa
Gospodarz – Filipek Miros?aw
Zast?pca gospodarza – Mucha Andrzej
Cz?onek – Granosik Antoni
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło