REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
2017 Warsztaty w ZZSP Nr 2 w Zgierzu
W dniu 20.03.2017 roku , nasi stra?acy prowadzili wykady bezpieczestwa i pierwszej pomocy dla klas 3 w Zgierskim Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych im.Jana Paw?a II w Zgierzu . Warsztaty przebiegy pomylnie a m?odzi kierowcy z klas 3 na pewno otrzymali du?? dawk? wiedzy w pigu?ce , ktra przyda im si? podczas kryzysowych zdarze? . W warsztatach brali udzia? stra?acy ratownicy z SGRW osp ?od? miko?ajew


GALERIA ZDJ??


Warsztaty w SP3 w Zgierzu
W dniu 20.03.2017 nasi stra?acy z specjalistycznej grupy ratownictwa wysoko?ciowego , przeprowadzili szkolenie dla uczniw szko?y. Dzieci mia?y mo?liwo?? zapoznania si? z sprz?tem do ratownictwa medycznego u?ywanego przez stra? po?arn? ,uczy?y si? resuscytacji oraz prawid?owego zg?aszania zdarzenia pod numery alarmowe . Dzieciaki wykaza?y si? bardzo du?? wiedz? oraz zainteresowaniem co przygotowali dla nich stra?acy z naszej jednostki .

GALERIA ZDJ??


Utworzenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysoko?ciowego
Pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e na terenie naszej jednostki powsta?a Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysoko?ciowego ( SGRW ), zosta?a wydzielona w?rd druhw jednostki ratowniczo-ga?niczej ochotniczej stra?y po?arnej ?d? Miko?ajew w celu prowadzenia akcji ratowniczych, doskonalenia umiej?tno?ci i podnoszenia kwalifikacji naszych stra?akw. W zwi?zku z rozwojem infrastruktury miasta ?odzi oraz dzielnicy ?d?-Ba?uty, pragniemy zabezpiecza? miasto w mo?liwie profesjonalny sposb tak by nasi mieszka?cy mogli czu? si? bezpiecznie.

Zbirka porz?dkowa jednostki 04.03.2017

W dniu 04.03.2017 od godziny 9:00 na terenie naszej stra?y mia?a miejsce zbirka druhw i druhen.

Dzi?ki du?emu zapa?owi i ch?ci do pracy uda?o si? zrobi? kawa? dobrej roboty.
Mi?dzy innymi doko?czy? wycinanie pozosta?o?ci po wyci?tych drzewach ,posprz?ta? teren jednostki oraz gara?e, oraz wiele mniejszych rzeczy.


25 fina? WO?P w Manufakturze - Jak co roku pomagamy

15 stycznia 2017 znw zagrali?my z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy!
Kolejn? raz kiedy nasza jednostka OSP gra razem z orkiestr? . To ju? kolejny rok gdy aktywnie w??czamy si? do tej akcji. Ponownie wraz ze stra?akami z innych ?dzkich OSP, stworzyli?my " stra?ackiemiasteczko" na terenie ?dzkiej Manufaktury. Za rok znw b?dzie nas mo?na tam spotka? i za naszym po?rednictwem wspomc WO?P.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Turawie
Wkrtce
Manewry Jednostek OSP w ?agiewnikach 2016
2016Wkrtce
Firefighter Combat Challange 2015
W dniach 25-26.09.2015roku nasza jednostka bra?a udzia? w pomocy przy organizacji zawodw FCC.
Popularno?? morderczych zawodw Firefighter Combat Challenge wzrasta z roku na rok.
W jednym miejscu w niespe?na dwie minuty trzeba pokona? tor przeszkd, na ktrym zostawia si? tyle zdrowia co podczas gaszenia p?on?cej kamienicy.
Najpierw bieg w pe?nym wyposa?eniu i z obci??eniem na dwunastometrow? wie??, schodek po schodku, nie omijaj?c ani jednego. Nast?pnie wci?ganie 20kg worka na linie i szybkie zbiegni?cie na d?. Potem przebijanie 70kg bloku m?otem, slalom w pe?nym oporz?dzeniu, bieg z wype?nionymi wod? dwoma odcinkami stra?ackiego w??a, strza? wod? z pr?downicy do celu i to w pe?nym biegu, a na koniec ewakuacja ofiary po?aru. Trzeba ci?gn?? za sob? manekina o wadze 80 kg.
Podczas tegorocznych zawodw nasza Stra? obs?ugiwa?a Mini tor przeszkd dla dzieci. Dzieci, w mini zawodach FCC, musia?y wdrapa? si? po siatce na dmucha?cu i zjecha? dowoln? technik?, przebija? m?otkiem drewniany blok, pokona? slalomem tor przeszkd, biec z odcinkiem stra?ackim do celu a wracaj?c ewakuowa? dmuchanego manekina z po?aru. Ka?dy ma?y uczestnik zawodw otrzyma? dyplom.
Nie oby?o si? rwnie? bez pokazu najm?odszej Dzieci?cej Dru?yny Po?arniczej.
Ma?a Stra? zaprezentowa?a pokaz swoich umiej?tno?ci, od musztry i przygotowania si? do akcji po?arniczej, przez otrzymanie rozkazu wyjazdu ma?ym wozem bojowym do po?aru, do pokonania toru przeszkd, ratowania misia z pal?cej si? Chatki Puchatka, jego resuscytacji, stra?acy doprowadzili do ugaszenia po?aru.
Nietuzinkow? okazj? by?o zobaczenie stra?akw przedszkolakw w akcji usuwania gniazda os z drzewa. Korzystanie z dedykowanych strojw i oprzyrz?dowania do tego typu czynno?ci, mali stra?acy poradzili sobie rwnie? z tym problemem.
Prezentacj? zako?czy? wyst?p najm?odszych przedszkolakw, ktrzy za?piewali swoj? sztandarow? piosenk? o stra?aku.

STRA?ACKI DZIE? DZIECKA

6 czerwca 2015 roku w naszej jednostce odby? si? stra?acki piknik z Okazji Dnia Dziecka. Podczas uroczysto?ci Dzieci?ca Dru?yna Po?arnicza zosta?a odznaczona pierwszymi medalami Ma?ego Stra?aka oraz otrzyma?y swoje legitymacje stra?ackie. Podzi?kowania otrzymali rwnie? rodzice Stra?akw Przedszkolakw za zaanga?owanie i pomoc, a przede wszystkim Sponsorzy bez ktrych nasza Stra? nie mia?aby tak wspania?ego wozu bojowego.
Wszystkim osobom z ca?ego serca najszczersze podzi?kowania!
Po uroczystej dekoracji, zosta?y og?oszone wyniki konkursu na nazw? dla Dzieci?cego Wozu Stra?ackiego.
Serce jury podbi? „FLOREK”, ktrego inspiracj? by? ?w. Florian, patron stra?akw.
Ma?y wz bojowy „FLOREK” zosta? ochrzczony i po?wi?cony przez ks. Albina ?ab? z naszej Parafii, przy ul. Chocho?a.
Nie oby?o si? rwnie? bez pokazu bojowego Ma?ych Stra?akw, ktry mogli podziwia? zaproszeni go?cie, sponsorzy, media oraz doro?li stra?acy naszej jednostki i rodzice.
Po oficjalnej cz??ci na pikniku nie mog?o zabrakn?? grilla i zabaw na ?wie?ym powietrzu.
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło