REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
ZAWODY MIEJSKIE 2015

31 maja 2015 r. na stadionie Startu w ?odzi odby?y si? XIV Miejskie Zawody Sportowo – Po?arnicze Ochotniczych Stra?y Po?arnych.
Do startu zg?osi?o si? 11 Dru?yn M?skich, 3 Dru?yny M?odzie?owe oraz 1 Dru?yna ?e?ska.
Z ogromn? rado?ci? informujemy ?e po raz kolejny nasza jednostka zaj??a 3 pierwsze miejsca!!!
I miejsce grupy A (m??czy?ni).
I miejsce grupy C (kobiety).
I miejsce M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw!

HONOROWA WARTA PRZY GROBIE PA?SKIM

Stra?acka Honorowa Warta przy Grobie Pa?skim to ju? wieloletnia tradycja w naszej OSP, nawi?zuj?ca do pilnowania Grobu Chrystusa.
Jak co roku nasi druhowie dnia 4 kwietnia 2015 roku po wystawieniu Naj?wi?tszego Sakramentu nad Grobem Pa?skim rozpocz?li Wart? przy Grobie Pa?skim. Druhowie trwali przy Grobie Chrystusa w 30 min turach. Stra?acy dzier?? w r?ku halabard? – to dwur?czna bro?, posiada 2,5m wysoko?ci, drzewce z g?owni? ??cz?c? w sobie elementy trzech broni: topora z jednej strony, haka z drugiej oraz w?czni w postaci d?ugiego grotu – po?rodku. W czasach obecnych ta bro? jest u?ywana m in. jako przez Warty Honorowe stra?akw przy Grobach Pa?skich.
W niedziel? nasi druhowie czynnie uczestniczyli we mszy rezurekcyjnej, ktra rozpocz??a si? o godzinie 6 rano.
Serdecznie dzi?kujemy wszystkich druhom za pomoc i zaanga?owanie.
STREFA KIBICA
19 kwietnia 2015 roku brali?my udzia? we wspieraniu Marato?czykw z ?dzkim biegu po zdrowie DOZ Maraton. W maratonie bra? udzia? nasz kolega z zaprzyja?nionej jednostki OSP ORW Piotr Marcjanek.
Na 10 kilometrze biegu stworzyli?my stref? Kibica pod nazw? „Wodna Kraina”. Kibicami byli dzieci z naszej najm?odszej Dzieci?cej Dru?yny, M?odzie?owa Dru?yna, doro?li druhowie oraz rodzice i przyjaciele jednostki. Wszyscy przebrani w niebieskie stroje, kapelusze, a nawet pomalowane buzie w kolorze niebieskim. Zaanga?owali?my si? w pe?ni, by?o nas ponad 60 osb i wszyscy po?o?yli r?ce na pok?ad. Okrzyki dopingowa?y gor?ce serca marato?czykw. Has?o „MY STRA?ACY SI?? MAMY, DO ZABAWY ZABRASZAMY” podbi?o serca Jury konkursu.
Na 22 startuj?ce w konkursie jednostki szkolne i dydaktyczne, zdobyli?my tytu? Mistrza Kibicowania i otrzymali?my pi?kny puchar za zaj?cie III miejsca.
Wszystkim serdecznie dzi?kujemy za wspania?? zabaw?, i ju? za rok zapraszamy do wsplnego kibicowania razem z jednostk? OSP ?d? – Miko?ajew!
DZIE? STRA?AKA
15 maja 2015, z okazji Dnia Stra?aka, mieli?my okazj? uczestniczy? w uroczysto?ciach Komendy Miejskiej PSP w ?odzi w JRG 5 przy ul. Przybyszewskiego. Oficjalna cz??? zwi?zana by?a z przyznawaniem zas?u?onym stra?akom medali i odznacze?. Po cz??ci oficjalnej pani Prezydent Miasta ?odzi Hanna Zdanowska oraz przedstawiciele firmy Konsorcjum 112, ktrzy byli g?wnymi fundatorami przekazali naszej stra?y kluczyki do samochodu ratowniczo – ga?niczego dla Dzieci?cej Dru?yny Po?arniczej z OSP ?d? – Miko?ajew.
Podczas obchodw Mali Stra?acy wzi?li udzia? w pokazie, z wykorzystaniem nowego pojazdu. Rado?ci z prezentu by?o co nie miara. Ka?dy malec chcia? cho? na chwil? usi??? za kierownic? i poprowadzi? „wz”.
W uroczysto?ciach wzi?li udzia? Prezydent Miasta Hanna Zdanowska, Wojewoda ?dzka Jolanta Che?mi?ska, pos?anka Joanna Skrzydlewska, przedstawiciele Urz?du Miasta oraz przedstawiciele PSP.
MANEWRY JRG 4
2015


W sobot? 25 listopada 2015r. na terenie JRG 4 przy ul. Wedmanowej w ?odzi odby?y si? ?wiczenia dla naszych stra?akw. Za?o?eniem na ?wiczeniach by?o wej?cie do 1 pi?trowego p?on?cego budynku oraz znalezieniu osb poszkodowanych i udzieleniu im pierwszej pomocy. Dzia?ania ratownicze odbywa?y si? rwnie? na dachu budynku.
Wraz z druhami z naszej jednostki wsp?pracowali?my wraz z OSP ?d? – Retkinia.
SZKOLENIE LPR
201525 pa?dziernika 2015r. a? 16 cz?onkw naszej jednostki bra?o udzia? w szkoleniu Lotniczego Pogotowia Ratowniczego zorganizowanego przez Komend? Miejsk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. Jest to szkolenie z zakresu przyjmowania statkw powietrznych HEMS w miejscu dzia?a? ratowniczych oraz wyznaczania l?dowisk podczas dzia?a? w nocy. Zaj?cia prowadzone s? przez instruktorw Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przeszkolonych stra?akw PSP posiadaj?cych, odpowiednie kwalifikacje.
?lub Przemka
2015

10.01.2015 uczestniczyli?my w ?lubie Naszego druha Przemys?awa Filipka, kty odby? si? w parafii ?wi?tej Doroty w ?odzi przy ul. Pomorskiej 445/447. Szpaler utworzyli: D.Sandurski, A. Pi?tkowski, K. Grski, A. Mucha, J. Bednarek, J. Antosik, E. Karpicka - Jadczak, D. Tracz, R. Danisz, T. Borowiak, T. Gulak, P. W?s.
Kilka zdj?? z tego wydarzenia TUTAJ
Komora MDP
2014

W sobot?, 11 stycznia 2014r. nasza M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza skorzysta?a z zaproszenia i wraz ze swoim opiekunem odby?a wycieczk? do Jednostki Ratowniczo - Ga?niczej nr 2 w ?odzi , ktra znajduje si? przy ulicy Legionw 4. M?odzi druhowie mieli okazj? pozna? teren jednostki oraz prac? zawodowych stra?akw z centrum ?odzi. Dowdca jednostki oprowadzi? m?odzie? po jednostce, pokaza? sprz?t ktrym dysponuj? zawodowcy oraz si?? bojow? stra?y. Najwi?ksze wra?enie na m?odych stra?akach zrobi?a komora dymowa, ktr? mogli pokona?.
?wiczenia w komorze maja na celu wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie u ?wicz?cego umiej?tno?ci i nawykw w zakresie techniki pracy w sprz?cie ochrony drg oddechowych i ubraniu ochronnym przy du?ym obci??eniu psychofizycznym.
Kurs ratownictwa technicznego - 10.2013


W dniach 29.10-31.10 2013 Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej wraz z Zarz?dem Miejskim OSP przeprowadzi?a szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla stra?akw OSP. Szkolenie obejmowa?o cz??? teoretyczn?, oraz cz??? praktyczn?. Cz??? teoretyczna dla druhw z naszej jednostki odbywa?a si? w JRG 8. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej ktre zako?czy?o si? egzaminem pisemnym oraz ?wiczeniami praktycznymi w JRG 5. Kurs uko?czyli Tomasz Borowiak, Rafa? Danisz, Adrian Jatczak, Emilia Karpicka - Jadczak, Joanna Antosik, Dominika Bartkowicz oraz Sylwia Mucha z ocen? pozytywn?.

Tematami szkolenia by?y:
• wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
• budowa pojazdw samochodowych,
• hydrauliczne urz?dzenia ratownicze,
• organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
• metody uwalniania osb poszkodowanych z samochodw osobowych, ci??arowych oraz autobusw,
• post?powanie w czasie akcji z wyst?powaniem substancji niebezpiecznych,
• post?powanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło