REKRUTACJA 2014

Ochotnicza Stra? Po?arna ?d? - Miko?ajew zaprasza m??czyzn, kobiety, ch?opcw i dziewcz?ta do wst?powania w szeregi naszego stowarzyszenia!

Zapraszamy

http://www.ospmik...page_id=18
Info
Szkolenie podstawowe 01.10. - 28.10.2013
W dniach 01.10. – 28.10.2013 Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej przeprowadzi?a szkolenie podstawowe I i II stopnia stra?aka ratownika OSP. Szkolenie obejmowa?o cz??? teoretyczn? jak i cz??? praktyczn?. Egzamin teoretyczny i praktyczny zosta? przeprowadzony w JRG 5. Po zdanym egzaminie teoretycznym stra?acy musieli odby? egzamin praktyczny. Za?o?eniem egzaminu by?o wej?cie do pal?cego si? budynku, przeszukaniu go oraz wyprowadzeniu poszkodowanych i udzieleniu im pierwszej pomocy. Szkolenie uko?czyli Tomasz Borowiak, Joanna Antosik, Emilia Karpicka – Jadczak, Adrian Jatczak, Rafa? Danisz oraz Rafa? ?ukaszczyk z wynikiem pozytywnym.
Wszystkim druhom serdecznie gratulujemy!


Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdj??Akcja bezpieczny dom

W dniu 21.09.2013 na rynku Manufaktury w ?odzi odby?a si? akcja pt „Bezpieczny dom”. W stra?ackim miasteczku mo?na by?o zobaczy? wszystkie specjalizacje stra?ackiej dzia?alno?ci: ratownictwo medyczne, wysoko?ciowe, techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz dzia?ania ratowniczo-ga?nicze i poszukiwawczo-ratownicze. W ka?dym z nich, oprcz nowoczesnego sprz?tu ratowniczo-ga?niczego mo?na by?o obejrze? rwnie? specjalistyczne samochody stra?ackie.
Go?cie Manufaktury zobaczyli rwnie? do czego s?u?y kabina do dekontaminacji, w jaki sposb neutralizuje si? substancje ropopochodne, jak trudne jest uwalnianie osoby uwi?zionej z rozbitego samochodu oraz jak udziela? pierwszej pomocy. Stra?acy pokazali jak gasi? po?ar oleju na kuchence oraz jak niebezpieczny jest po?ar aerozoli.
Dzieci, ktre odwiedzi?y „Bezpieczny Dom” mog?y sprawdzi? swoje umiej?tno?ci na ?ciance wspinaczkowej, a w strefie ratowniczo-ga?niczej maluchy prbowa?y swoich si? w konkursie sprawno?ciowym i przez chwil? mog?y poczu? si? jak stra?acy w akcji. Ich zadaniem by?o pokonanie toru przeszkd, na ktrym trzeba by?o przej?? przez tunel, za?o?y? strj i he?m stra?acki, przebiec slalomem cz??? toru i strumieniem wody trafi? do celu.
Po zako?czonym festynie udali?my si? do jednostki na zas?u?ony odpoczynek.
Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdj??

Nowi cz?onkowie MDP OSP ?d? - Miko?ajew

Nasza M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza wci?? si? rozrasta. Dzisiaj aktualizujemy list? na Naszej stronie wraz ze zdj?ciami.

Zapraszamy TUTAJ
Aktualizacja wydarze? do lutego 2015

Zapraszamy do zapoznania si? z minionymi wydarzeniami w Naszej stra?y.

TUTAJ

Przygotowa?a i opracowa?a Dominika Bartkowicz. Dzi?kujemy.
Wydarzenia do 24 lipca 2014


Publikujemy aktualizacj? wydarze?. Obecnie mo?na przeczyta? o tym co si? dzia?o w Naszej stra?y do 24 lipca 2014. Zach?camy do przeczytania.
Podzi?kowania dla druhny Dominiki Bartkowicz za kolejne opracowanie wydarze?.

Zapraszamy
Zmiany, zmiany

Nasza strona przesz?a drobny lifting. Menu z lewej strony zosta?o ca?kowicie przeniesione na gr?, pod nag?wek. Ca?y lewy panel zosta? usuni?ty a ten z prawej zosta?o poszerzony i lepiej wykorzystany. Mam nadziej?, ?e zmiany przypadn? Wam do gustu. Wi?kszo?? zmian dotyczy zarejestrowanych cz?onkw i sympatykw Naszej stra?y. Zach?camy zapisa? si? do stra?y, zarejestrowa? si? na naszej stronie oraz cz?stszego zagl?dania na www.ospmikolajew.pl.
Aktualizacja cz?onkw stra?y

W dniu dzisiejszym aktualizujemy list? naszych cz?onkw. Ma to zwi?zek z wzrastaj?c? liczb? druhw i druhen w Naszej stra?y. Jednocze?nie coraz wi?ksza liczba osb ko?czy niezb?dne szkolenia i zostaje przeniesionych do jednostki operacyjno taktycznej (JOT).
Zapraszam do zapoznania si? z now? list? cz?onkw.
Wydarzenia 2013/2014

Nasza druhna Dominika sporz?dzi?a aktualizacj? minionych wydarze?. Ju? teraz mo?emy si? zapozna? z tym co si? dzia?a w ostatnim kwartale 2013 roku oraz pierwszych miesi?cach roku bie??cego
Zapraszamy do zapoznaniem si? z wszystkimi wydarzeniami oraz wydarzeniami z 2014 roku.
Wydarzenia 2013

Powoli zbli?amy si? do ko?ca 2013 roku. Jest to kolejny rok ci??kiej pracy, spotka?, zbirek, wyjazdw i szkole?. Jak zwykle dzia?o si? bardzo du?o. Na pe?ne podsumowanie przyjdzie czas po nowym roku, a tymczasem druhna Dominika Bartkowicz przygotowa?a zestawienie najwa?niejszych wydarze? do ko?ca wrze?nia 2013. Druhnie dzi?kujemy, a wszystkich zapraszamy do zapoznania si? z tre?ci?:

Wydarzenia 2013
:: Kalendarz ::
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Najblisze wydarzenia:
:: MENU ::
:: Facebook ::

:: Logowanie ::
Użytkownik

HasłoZarejestruj się

Nowe hasło